Hovedseksjon

Strategisk plan

Bygdøy skole – her bygges fremtiden

Bygdøy skole er en to-parallell barneskole som ligger idyllisk til med kort vei til både skog og sjø, museer og Kongsgården. Nærmiljøet brukes aktivt til uteskole og utflukter gjennom hele året.

Skolen ble bygget i 1926, og har siden blitt påbygd i flere omganger.

Ved årsskiftet 2022/2023 har skolen cirka 300 elever og 50 ansatte.

Vår strategiske plan synliggjør at vi har et ønske om å videreutvikle vår kollektive kapasitet for å øke elevenes faglige og sosiale læring. Slik kollektiv kapasitetsbygging vil skape mestring og utvikling. Et godt profesjonsfelleskap gir læring og utvikling i alle ledd og står sentralt i vårt pedagogiske utviklingsarbeid. Vi ønsker å videreutvikle en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivåer. Samarbeid og relasjonsbygging er viktige redskaper på veien. 

Et fungerende profesjonelt læringsfellesskap skaper felles verdier og forståelser. Det synliggjør også at alle ansatte på skole og Aks har et kollektivt ansvar for elevenes læring og trivsel. Elevene skal beskrives som våre og arbeidet med å skape den beste skolen for elevene er vårt felles arbeid.

Bygdøy skole skal være kjent for kvalitet. De ansatte ved skolen er høyt kvalifiserte, og skolen har en engasjert og positiv foreldregruppe, og et aktivt og godt FAU.

Vi vil kjennetegnes ved å være en skole som legger stor vekt på å bygge struktur og felles standarder gjennom lærende møter. Vi reflekterer over egen praksis og deler erfaringer i team og i et samlet personale. Planer og rutiner utvikles gjennom felles prosesser. LK20, fagfornyelsen, er en viktig brikke i dette arbeidet.

Skolens ledelse er tett på og følger opp tett i dialog med lærere og øvrige ansatte.

Læring og utvikling hos den enkelte elev er kjernevirksomheten. Særlige satsningsområder dette året er elevmedvirkning, mer tverrfaglig samarbeid og vurdering for læring. Vi skal være sammen om å lære og elevenes stemme skal komme tydeligere frem. Vi skal jobbe aktivt for at alle elevene skal være mer aktive i sin læringsprosess. Økt faglig og sosial læring og bedre elevresultater er målet. Vi er ambisiøse på elevenes vegne og vet at våre elever kan få til alt de vil!

Skolen legger stor vekt på å være en raus og romslig skole, hvor alle elever og ansatte opplever trygghet og tilhørighet.

Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø gir elevresultater. For at læring skal finne sted er vi avhengige av trygghet og trivsel! Likeverd, inkludering og rettferdighet er prinsipper som er viktige for oss. Alt arbeid vi gjør skal være med på å skape en trygg, inkluderende og varm skole.

Det er utarbeidet gode rutiner for oppfølging av elever som ikke har det trygt og godt på skolen. Skolen har mange tiltak og aktiviteter som skal bidra til et godt skolemiljø, blant annet timeplanlagte klassemøter.

Vi avsetter god tid til valg av læringsressurser, både digitale og analoge, gjennom grundige prosesser i personalet. Læringsressursene som velges skal være varierte og av god kvalitet.

Skolen har læringsbrett til alle elever og det er utarbeidet progresjonsplaner for alle trinn for bruken av disse. Disse planene beskriver hvilke digitale ferdigheter elevene skal utvikle gjennom de syv årene på Bygdøy skole. Nettvett er en sentral ferdighet.

Vi har også progresjonsplaner i lesing og skriving. Dette året vil vi utarbeide plan for muntlige ferdigheter.

Skolen har en standard for begynneropplæringen. Tidlig innsats er viktig, og denne planen har til hensikt å fange opp elever som ikke utvikler seg faglig og sosialt som forventet. Elevene kartlegges derfor jevnlig gjennom skoleløpet.

Skolens satsingsområder dette året er å videreutvikle et profesjonelt læringsfellesskap, å skape et trygt arbeidsmiljø og gjennom LK20 utfordre planleggingen og organiseringen av skoledagen for elever og lærere.

Alle planer gjelder også for Bygdøy aktivitetsskole (Baks). Baks vil, som det kommer frem i planen, arbeide særlig med læringsstøttende aktiviteter etter målene i rammeplanen.

Den strategiske planen er utarbeidet på Bygdøy skole i tett samarbeid med de ansatte. Planen er et dynamisk dokument, hvor tiltaksplaner og aktiviteter kan endres underveis.

Strategisk plan er gjennomgått og godkjent i skolens driftsstyre.