Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

Oppsummering Strategisk plan 2019

I årets strategiske plan har vi valgt å videreføre mange av de hovedsatsingene vi hadde på fjorårets plan. Arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle våre elever er vårt hovedfokus. Det vil vi gjøre ved å trygge lærerne som klasseledere, skape forutsigbarhet for elevene, og gjennom felles kompetanseheving i personalet. Hovedsatsingene vil være at Bygdøy skole skal bli en psykisk helsefremmende skole, og deltagelse i UDE sin skoletilpassede og langsiktige innsats;

Begynneropplæring 1-4.

Gjennom arbeidet med å bli en psykisk helsefremmende skole er målet at lærerne, gjennom kompetanseheving fra psykolog i skolehelsetjenesten, skal bidra til utvikling av emosjonelle reguleringsferdigheter, og emosjonell kompetanse, hos elevene. Dette med et blikk på samspill og kommunikasjon. For å lykkes i arbeidet med å bli en mer psykisk helsefremmende skole er det avgjørende å tenke på skolen som helhet, på de voksne som jobber på skolen og på elevene. Det er de voksnes ansvar å sørge for at elevene opplever en trygg skolehverdag. Derfor er det også viktig, og nødvendig, og gjennomføre kompetansehevingstiltak rettet mot de voksne. Trygge lærer-elev relasjoner er avgjørende. Kompetansehevingen skjer på tre plan; ledelse, lærere og elever.

Opplæringen skal sikre gode lese-, skrive og regneferdigheter for alle elever, og de sterke elevene skal utfordres faglig. Vi har ikke gode nok, og stabile nok, resultater over tid. Systematikken i begynneropplæringen skal på agendaen da vi ser at resultatene på statlige kartlegginger viser at vi har for mange elever som ikke tilegner seg grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet. Skolen skal derfor delta i den skoletilpassede og langsiktige innsatsen: Begynneropplæring 1-4.

Innsatsen skal bidra til økt kunnskap om, og forståelse for, hvordan sikre en god lese-, skrive- og regneutvikling i begynneropplæringen. Dette som et ledd i arbeidet med å nå byrådets langsiktige resultatmål.

Strategisk plan er utarbeidet lokalt, i personalet, med innspill fra FAU og skolens driftsstyre. Elevene er hørt gjennom elevundersøkelsen, elevrådet og skolemiljøutvalget. Strategisk plan legger grunnlaget for bruk av pedagogisk utviklingstid. Den er vårt viktigste styringsdokument. Strategisk plan skal evalueres og oppdateres jevnlig.

 

 

Til høyre på siden ligger en fullversjon, og en kortversjon av vår strategiske plan.

 

 

 

Strategisk plan

Presentasjonsplan