Strategisk plan

Forskjellige skoleelementer

Strategisk plan for 2020 (pdf)

Oppsummering: 

Ny læreplan er en fornyelse av eksisterende plan, bl.a. skal arbeidet med grunnleggende ferdigheter videreføres. Skolen har utviklet en omfattende plan for elevenes leseopplæring og leseprogresjon. Denne skal repeteres jevnlig og jobbes aktivt med i alle fag og på alle trinn. Det samme gjelder sentrale grep innenfor skriving. Skolen deltok i normprosjektet og tok i bruk flere skriveverktøy i den forbindelse.

Personalet tilbakemelder at det er behov for å vedlikeholde arbeidet med både lesing og skriving. Innenfor regning vil det i tråd med ny læreplan i matematikk, være et økt fokus på problemløsning, som igjen skal sikre en bedre forståelse for ulike regneoperasjoner. Grunnleggende digitale ferdigheter fordrer at elevene har nok maskiner å øve på, og at personalet får opplæring i pedagogisk bruk av digitale verktøy. I samarbeid med driftsstyret vil det bli utarbeidet en IKTplan som sikrer både innkjøp og opplæring.

Nytt i LK20 er økt fokus på dybdelæring, tverrfaglighet og elevenes opplevelse av faglig relevans. Fokus flyttes fra overflatelæring til dybdelæring, fra smal kunnskapsforståelse til bred kompetanse. Skolen vil utarbeide en lokal læreplan, som sikrer dybdeforståelse og sammenheng mellom fag og trinn. Skolens beliggenhet inviterer til bruk av mange spennende læringsarenaer, og gir en unik mulighet til å flytte opplæringen ut av det tradisjonelle klasserommet.

Gjennom elevmedvirkning skal elevene bl.a. bidra med å velge gode arbeidsmetoder og komme med innspill til organisering av opplæringen. Elevenes tilbakemeldinger i elevundersøkelsen er jevnt over gode hva gjelder læringskultur. Imidlertid er det rom for å fokusere mer på elevenes trivsel og arbeidsro i deler av virksomheten. Flere elever tilbakemelder også at de ønsker større faglige utfordringer. I fellestiden vil derfor personalet øve på å lage dype oppgaver som gir alle elever nok utfordringer.

Arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø hvor elevene opplever trygghet og trivsel vil fortsatt være helt sentralt i skolens ulike fora. Sammen med FAU vil skolen arbeide for å utvikle gode holdninger hos elevene. Alle voksne er viktige rollemodeller, både på hjemmebane og i skoletiden. De unge adopterer de voksnes atferd og språk. FAU og skolen vil jobbe for gjensidig respekt, empati og fremsnakking.

Skolens standarder for klasseledelse, inspeksjon og planen for trygt og godt skolemiljø vil være tema på fellesmøter i personalet og i elevrådet/SMU. Standardene er utarbeidet i den hensikt å skape trygge og forutsigbare rammer for både elever og lærere. De ansatte forplikter seg til å følge disse. LK20 skal være et verdiløft, hvor verdiene skal danne grunnmuren i skolens virksomhet. Sammen skal vi arbeide for et inkluderende fellesskap, hvor det er takhøyde og skapes vi-følelse.

Det gode samarbeidet med skolepsykologen, helsetjenesten, PPT og BUP videreføres. Skolen vil bidra aktivt til Barnehjernevernet, Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Strategisk plan er utarbeidet lokalt, i personalet, med innspill fra FAU og elevene (elevundersøkelsen). Det er et dynamisk dokument, hvor særlig aktivitets- og tiltaksplanene er levende planer som kan endres underveis.

Strategisk plan 2020