Søknad om permisjon

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager. Det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Det kan søkes om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). 

Permisjonsreglementet for Oslo finner du dersom du trykker på lenken under. Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. Oslostandarden ligger til høyre på siden.

Slik søker du:

Ved søknad om fri skal skjemaet som ligger til høyre på siden benyttes. Skjemaet skal sendes til følgende adresse/epost:

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Bygdøy skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB! Merk brev/e-post med Bygdøy skole

Søknadsfrist:

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Klage:

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen.

For mer informasjon:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

Kontaktlærer kan innvilge permisjon til tannlege/legebesøk.