Tidlig innsats early years

Bygdøy skole deltar i Utdanningsetatens satsing på lese- og skriveopplæring på 1. - 4. trinn etter programmet "Tidlig innsats - Early Years" TIEY. TIEY er et program som opprinnelig brukes på New Zealand og i Australia for å forbedre elevenes grunnleggende ferdigheter. Programmet viser seg å gi svært gode leseresultater.

Programmet er svært systematisk og sikrer tilpasset opplæring. Hovedprinsippet i TIEY er at alle elever skal få veiledning og opplæring på sitt nivå. Derfor jobber elevene på ulike stasjoner der de er delt inn i ulike nivåer, mestringsgrupper. Stasjonene er; lærerstyrt stasjon/veiledet lesing, ABC-stasjon (vesentligst skriving), lesekrok, data-stasjon, finmotorikk/ formingsstasjon og bygg/ konstruksjonsstasjon.

TIEY er et program bygd opp på fire ”byggesteiner”

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing i rom som er spesielt innredet for dette programmet.
  • Spesiell tilrettelegging og tett oppfølging av svake elever -”Leseløft”.
  • Foreldredeltagelse.
  • Kompetansespredning og utdanning av leselærere.

Bygdøy skole bruker TIEY programmet på 1., 2. og 3. trinn, men i varierende grad. Veiledet lesing foregår i alle klasser på 1.-4. trinn.