Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldre (valgt av FAU), to ansatte og tre eksterne medlemmer. Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer.

Driftsstyrets møter skal være åpne.

Driftsstyret skoleåret 2019-2020:

Foresatte:
Leder: Astrid Giskegjerde: astrid.giskegjerde@gmail.com tlf. 913 25 750
Anouska Godtfredsen: anouska@godtfredsen.no tlf. 408 73 200

Politikere:
Tommy Gilen (H)
Heidi Park (A)
Anne-Lise Bergenheim (V)

Skolen:
Anders Rausand Leikarnes
Marit Krane Sømme
Svein G. Olsen (sekretær)

Driftsstyrets oppgaver
Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger:
Driftsstyret skal behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen etatssjefen setter i henhold til instruks for økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.
Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern dersom saken bare berører egen skole.
Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.
Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som skolen får til høring.
Ut over uttalerett i tilsetting av rektor, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak.
Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til etatssjef i saker som skal avgjøres av sentralt, det vil si overordnet, organ.
Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene.