Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldre (valgt av FAU), to ansatte og tre eksterne medlemmer. Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer.

Driftsstyrets møter skal være åpne.

Driftsstyret skoleåret 2023-2024:


Leder: Tommy Gilen: tommy@sult.no
Nestleder: Jakob Nordan 

Politikere:
Tommy Gilen (H)
Ole Jacob Kjendlie (A)
Anne-Lise Bergenheim (V)

Foresatte:

Jakob Nordan

Karianne Warp

Renate Morken (vara)

Ansattrepresentanter fra skolen:
Ina Gilbo
Kaja Fredstad

Ledelse og aministasjon
Gullborg Kristin Støldal og Famke Van Veen (sekretær)

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger:

  • Behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen etatssjefen setter i henhold til instruks for økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.
  • Behandle saker om miljørettet helsevern dersom saken bare berører egen skole.
  • Har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.
  • Være rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
  • Avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som skolen får til høring.
  • Ut over uttalerett i tilsetting av rektor, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak.
  • Avgi innstilling eller fremsette forslag til etatssjef i saker som skal avgjøres av sentralt, det vil si overordnet, organ.
  • Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene.