Driftsstyret

Driftsstyret består av to foreldre (valgt av FAU), to ansatte og tre eksterne medlemmer. Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Byrådet kan omorganisere og foreta ny oppnevning av hele styret eller enkeltmedlemmer.

Driftsstyrets møter skal være åpne.

Driftsstyret skoleåret 2020-2021:

Foresatte:
Leder: Astrid Giskegjerde: astrid.giskegjerde@gmail.com tlf. 913 25 750
Nestleder: Anouska Godtfredsen: anouska@godtfredsen.no tlf. 408 73 200

Politikere:
Tommy Gilen (H)
Heidi Park (A)
Anne-Lise Bergenheim (V)

Ansattrepresentanter fra skolen:
Ina Gilbo
Marit Krane Sømme

Ledelse og aministasjon
Svein G. Olsen (sekretær)

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger:

  • Behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den fristen etatssjefen setter i henhold til instruks for økonomiforvaltning og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.
  • Behandle saker om miljørettet helsevern dersom saken bare berører egen skole.
  • Har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.
  • Være rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
  • Avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som skolen får til høring.
  • Ut over uttalerett i tilsetting av rektor, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak.
  • Avgi innstilling eller fremsette forslag til etatssjef i saker som skal avgjøres av sentralt, det vil si overordnet, organ.
  • Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene.